Fritidsledarens yrkesroll

FYR anser att Fritidsledaryrket definieras på ett bra sätt i Fritidsforums folder ”Fritidsledarens roll och funktion i öppen verksamhet”.

”Fritidsledarens roll och funktion är baserat på samtal med över 1 800 verksamma inom den öppna verksamheten. Fritidsforum och Kommunal har i samarbete med Fritidsledarskolorna tagit fram skrivningen av fritidsledarens roll och funktion. Processen inleddes för tre år sedan och denna summerande beskrivning är antagen i oktober 2015.”

Fritidsledarens roll och funktion i öppen verksamhet

Fritidsledaren arbetar för social-, kulturell och demokratisk utveckling i lokalsamhället samt för att stärka medborgarskapet och lärandet.

Arbetsfältet för fritidsledaren är den fria tiden, som var och en själv äger och väljer hur den ska användas.

Grundstenarna är det frivilliga medverkandet/deltagandet, lärande genom lust, delaktighet, stärkande av egenmakt samt ett främjande förhållningssätt.

Fritidsledarens värdegrund/yrkesetik

 • Fritidsledaren har ett medvetet ledarskap med ett salutogent förhållningssätt i mötet med människor. Yrkesutövandet baseras på tillit och förtroende.
 • Fritidsledaren står för en värdegrund baserad på mänskliga fri- och rättigheter, allas lika värde och som visar tilltro till människans egen kraft och förmåga att ta ansvar.
 • Fritidsledaren möter människor där de är och i ögonhöjd, ser möjligheterna och har fokus på det som främjar och utvecklar.

Arbetsuppgifter, metoder, målgrupper

Arbetsfältet är brett och arbetsuppgifterna och metoderna är varierande. Gemensamt är samtalet och mötet med individ och grupp, möten som utgår från individers och gruppers behov och lust att utvecklas. Fritidsledaren stödjer unga i deras vuxenblivande.

Med behoven och områdets förutsättningar som utgångspunkt samverkar fritidsledaren med lokala aktörer och grupper av individer med fokus på möjligheter och samordning av resurser.

Målgruppen för fritidsledaren kan variera utifrån uppdraget. Ofta ligger fokus på unga och unga vuxna.

Fritidsledaren arbetar därmed strukturellt:

 • som en resurs för att stärka den sociala, kulturella och demokratiska utvecklingen utifrån ungas och vuxnas behov och områdets förutsättningar.
 • tillsammans med unga och vuxna i området i samspel med lokala aktörer för att koordinera lokala resurser, möjligheter och aktiviteter.
 • för att ge förutsättningar och stödja processer som främjar självorganisering.

Yrkesrollen syftar till att, tillsammans med och för individer och grupper, stärka och utveckla:

 • Social hållbarhet och socialt kapital.

Främja kommunikation, dialog och integration. Ge stöd för sociala nätverk, stimulera till möten, nya sammanhang och gruppbildningar.

 • Kulturlivet och meningsskapandet.

Lokalt inspirera, möjliggöra och ge plats för kreativitet, meningsskapande och självförverkligande sammanhang i gemenskap med andra.

 • Bildning, lärande och utveckling.

Ge handledning för utforskande och möjligheter att förverkliga idéer samt skapa forum för icke formellt lärande och utvecklande av intressen.

 • Egenorganisering och demokrati.

Främja och stödja initiativförmåga och handlingskompetens. Ge stöd för empowerment, egenorganisering, föreningsbildande och skapa forum för delaktighet och inflytande.

Fritidsledarens kunskap och kompetens

Fritidsledaren har kunskap om:

 • ungas utveckling och livsvillkor men även vuxna och äldres.
 • grupprocesser samt hur sociala och kulturella system och organisationer utvecklas och agerar.
 • föreningsbildande och utveckling samt förstår det ideella samhällets grunder.
 • Närsamhället, den gemensamma situationen, de lokala aktörerna samt den sociala, kulturella, demokratiska och fysiska ”kartan” i ett område.

Fritidsledaren har kompetens för att:

 • främja processer för såväl individer som grupper av unga och vuxna.
 • arbeta med inkludering och delaktighet.
 • samspela och koordinera lokala resurser och möjligheter samt förstå olika aktörers uppdrag och villkor.
 • skapa demokratiska och hållbara strukturer på mötesplatsen och i närsamhället.
 • handleda och coacha.